Urad za slovenske šole

Postopki priznavanja tujih naslovov

Akademski naslovi

Priznavanje študijskega in akademskega naslova

Akademski in strokovni naslovi, pridobljeni v tujini, ne jamčijo dostopa do učiteljskega oz. profesorskega poklica. Potrebno je njihovo priznanje oz. pridobitev pravne veljave, ki je možna po dveh različnih postopkih:

  • postopek za priznavanje akademskega naziva (ekvipolenca)
  • postopek za priznanje uporabnosti naziva za dostop do javnih natečajev in podobno (ekvivalenca)

(Izjava o enakovrednosti) ekvivalenca – je mnenje, vezano na posamezni primer, na osnovi katerega državna uprava potrjuje, da je študijski naslov tuje države enakovreden študijskemu naslovu, pridobljenem v Italiji. Izjava o ekvivalenci ne daje naslovu pravne vrednosti. Postopek ureja člen 5 zakona 148/2002. Državna uprava potrdi ekvivalenco samo za razlog, ki je naveden v vlogi. Dobitnik jo lahko uveljavlja le v tisti namen. To pomeni, da je za ekvivalenco potrebno zaprositi vsakokrat, ko je to potrebno (zakonodajni odlok 165/2001, člen 38, DPR 189/2009 in zakon 29/2006, člen 21). Ekvivalenco izdajo različne javne službe glede na določila, ki uravnavajo posamezni postopek.

(Izjava o ustreznosti izobrazbe) »ekvipolenca« - je razčlenjena analiza opravljene študijske poti, kjer končni upravni akt dodeli naslovu pravno moč in priznava veljavnost naslova tudi v Italiji. Študijski naslov je izenačen italijanskemu naslovu in dopušča vsakršno uporabo (člena 2 in 3 zakona 148/2002). Administrativni postopek praviloma vodijo posamezne univerze. Slovenski urad na Deželnem šolskem uradu v FJK nima pristojnosti v tem smislu.

Interesenti morajo zato prošnjo za priznavanje akademske diplome (nostrifikacijo) nasloviti izključno na eno od italijanskih univerz oziroma na tisto univerzo, ki ponuja najbolj podoben program, ki ga je interesent opravil. Univerza bo študijski naslov prepoznala za veljavnega v Italiji ali pa bo določila akademsko pot, ki jo bo moral interesent dopolniti, da se mu študij prizna še v Italiji (tako zvana »equipollenza« oz. riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero).

Opozarjamo, da za opravljanje pedagoškega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Italiji je potrebna univerzitetna diploma, ki odgovarja določilom Odloka Predsednika Republike 19/2016, ki  urejajo razredni in predmetni pouk. 

- Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 19/2016 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso) kot ga je spremenil  Decreto ministeriale (DM) 259/2017 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)

- Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)

To pomeni, da tudi pridobitev izjave o ustreznosti izobrazbe (ekvipolenca) ni še jamstvo za opravljanje pedagoškega poklica. Univerzitetna listina iz tujine se mora namreč popolnoma »ujemati« s študijskimi pogoji, ki jih določa italijanska zakonodaja. V primeru, da se ne bi ujemala, lahko interesent dopolni svoj študij na italijanski univerzi s predvidenimi manjkajočimi izpiti.

Interesenti lahko samostojno preverijo svojo študijsko pot in možnosti poučevanja s tem, da poiščejo naslove, ki dajejo dostop do natečajnih/poučevalnih razredov v zgoraj navedenih ministrskih določilih oz. preko spletne strani:

https://www.classidiconcorso.it/

STROKOVNI IZPIT V REPUBLIKI SLOVENIJI

Z direktorskim odlokom št. 53/2017 je ministrstvo za šolstvo pooblastilo slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK, da upravlja administrativni postopek priznavanja strokovnih nazivov, ki jih izda Republika Slovenija izključno za poučevanje v šolah s slovenskim učnim jezikom in na dvojezični šoli v Furlaniji-Julijski krajini.

Strokovni izpit ima v Republiki Sloveniji veljavo, ki jo v Republiki Italiji ima izpit o poklicni usposobljenosti ali habilitacija za poučevanje. Po veljavnih evropskih direktivah strokovni izpiti, pridobljeni v eni od držav članic Evropske unije, so veljavni v vsej Evropski Uniji.

Članice Evropske unije imajo pri postopku priznavanja pravico, da glede na lastno notranjo ureditev od kandidata zahtevajo morebitna dopolnila (misure compensative), katerih cilj je, da kandidat pridobljeno strokovno usposobljenost dopolni z znanjem, ki je potrebno v državi, v kateri prosi za priznanje strokovnega naslova.

Kdor je v Sloveniji opravil strokovni izpit za poučevanje v Sloveniji in želi, da se mu le-ta prizna za poučevanje na slovenski šoli v Italiji, sme zaprositi za priznanje Urad za slovenske šole. V ta namen bo izpolnil vlogo po obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani

http://www.usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/riconoscimento-titoli/.

Vlogi mora priložiti tudi Potrdilo o poklicni kvalifikaciji, ki ga izda Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije. Na osnovi te dokumentaciji bo Urad sprožil postopek za izdajo odločbe o priznanju.

PAI – PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE OPRAVLJENO V SLOVENIJI IN 24 CFU V ITALIJI

Za poučevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih morajo pedagoški delavci imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit (v Sloveniji) oz. habilitacijo -  usposobljenost za poučevanje (v Italiji).

Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), opravljeno v Sloveniji, je v bistvu izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, in ki v Sloveniji obsega 60 kreditnih točk (45 formativnih kreditov in 15 za prakso). Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.

Ne gre pa istovetiti PAI s 24 formativnimi krediti (CFU), ki jih dajejo italijanske univerze za dostop do natečajev za stalno zaposlitev v vzgojno izobraževalnih zavodih oz. za vključitev v drugi pas pokrajinskih lestvic za suplence (GPS), v skladu z ministrskim odlokom št. 616 z dne 10.8. 2017. PAI namreč ni naslov, ki usposablja (titolo abilitante): je, kot že omenjeno, le predmetno dopolnilno izobraževanje, ki ga potrebujejo vsi, ki se želijo zaposliti kot učitelji v programih srednjega izobraževanja v Sloveniji, če v okviru svojega dodiplomskega izobraževanja niso imeli pedagoških predmetov.

POZNAVANJE ITALIJANSKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA

Za službovanje na slovenskih in dvojezičnih šolah v Italiji je predvideno, na osnovi ministrske okrožnice št. 5274 z dne 7. 10. 2013 in ministrskega dekreta št. 809, člen 15 z dne 8. 10. 2015, poznavanja slovenskega in italijanskega jezika, in sicer:

1) za poučevanje italijanščine na italijanski nižji in višji srednji šoli ter za poučevanje v osnovni šoli (po analogiji slovenščine na slovenski nižji in višji ter za poučevanje na slovenski osnovni šoli) se zahteva znanje italijanščine (slovenščine) na ravni C-2;

2) za poučevanje vseh ostalih predmetov na italijanski (slovenski) nižji in višji srednji šoli ter vrtcih se zahteva znanje italijanščine (slovenščine) na ravni C-1;

3) opravljena matura (državni izpit) na italijanski šoli odvezuje od kakršnegakoli nadaljnjega jezikovnega preverjanja iz italijanščine, opravljena matura (državni izpit) na italijanski šoli s slovenskim učnim jezikom odvezuje od kakršnegakoli nadaljnjega preverjanja iz italijanščine in slovenščine.

Preverjanje slovenskega jezika interesenti opravijo na izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, na Trubarjevi cesti 3 (1. nadstropje) v Ljubljani (https://centerslo.si).

Preverjanje italijanskega jezika interesenti pa lahko opravijo na enem izmed centrov CILS (certificazione di italiano come lingua straniera), ki jih upravlja univerza v Sieni   in ki so prisotni tudi v FJK, na centru CVCL  - centro valutazione certificazioni linguistiche – v sklopu univerze za tujce v Perugi ali na Italijanskem centru v Ljubljani v sklopu Univerze v Perugi (https://iiclubiana.esteri.it/iic_lubiana/sl).

 

Več na to temo pa interesenti lahko proučijo na povezavi:

Certificazioni linguistiche – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 

Vsekakor je mogoče opraviti predvideno preverjanje italijanskega jezika na vseh tistih zavodih, ki so podpisali sporazume z nasledjimi institucijami:

Università per Stranieri di Perugia(CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT - cert.it)
Società Dante Alighieri (PLIDA)

V Trstu, na primer, je mogoče opraviti omenjeno preverjanje na inštitutu Piccola Università Italiana. Informacije so na voljo na povezavi: https://piccolauniversitaitaliana.com/it/esami-certificazioni-italiano/

v Perugi ali na Italijanskem centru v Ljubljani v sklopu Univerze v Perugi (https://iiclubiana.esteri.it/iic_lubiana/sl).