Urad za slovenske šole

PRISTOJNOSTI URADA 

Slovenski oddelek deželnega šolskega urada v FJK se ukvarja:

  • s priznavanjem študijskega naslova srednješolske mature, pridobljene v Republiki Sloveniji,
  • s priznavanjem strokovnih nazivov, ki jih izda Republika Slovenija, izključno za poučevanje v šolah s slovenskim učnim jezikom in dvojezično šolo v Furlaniji Julijski krajini.

Interesenti morajo predstaviti vlogo Deželnemu šolskemu uradu za Furlanijo-Julijsko krajino – Uradu za slovenske šole. Obvezno morajo priložiti vse dokumente, ki so navedeni v obrazcu samem (glej zaveso obrazci v zgornjem delu spletne strani ). Vloga mora biti v papirnati obliki in vsi dokumenti morajo biti ali originali ali overjene fotokopije oziroma opremljeni s Haaško apostilo. Urad sprejema tudi samoizjave na osnovi člena 46 in 47 OPR št. 445/2000, si pa prilašča pravico, da tovrstne izjave preveri.

Urad izpelje postopek dvakrat letno (vključno z morebitnimi kompenzacijskimi izpiti) in sicer v jesenskem roku za vloge predstavljene do 15. marca  in pomladnem roku za vloge predstavljene do 15. oktobra.

Urad za slovenske šole se ukvarja izključno z navedenimi vlogami. Pisnih ali ustnih prošenj za splošno preverjanje opravljenih izpitov oz. formativnih univerzitetnih kreditov za poučevanje na šolah s slovenskim učnim jezikom in podobno urad za slovenske šole ne obravnava in ne ponuja nasvetov ali navodil.

Interesenti lahko samostojno preverijo svojo študijsko pot in možnosti poučevanja s tem, da poiščejo naslove, ki dajejo dostop do natečajnih/poučevalnih razredov v zgoraj navedenih ministrskih določilih oz. preko spletne strani:

https://www.classidiconcorso.it/