Urad za slovenske šole

Predmetnik slovenskih šol

Glavni cilj prvega ciklusa šolanja je zagotoviti otrokom temeljna znanja in spretnosti, ki jim bodo omogočili pridobitev osnovnega kulturnega znanja in bodoči razvoj lastne samozavestne osebnosti.  

Osnovna šola s slovenskim učnim jezikom in dvojezična šola uresničujeta ustavne pravice otroka, ki predvidevajo pridobitev osnovnega znanja. Učenke in učenci imajo tako možnost razviti svojo kognitivno, duševno, čustveno, družbeno, telesno, etično in versko dimenzijo in pridobiti bistvena znanja. Otrok spoznava različna predmetna področja in se pri tem primerno izraža in preko naučenega razvija svoje reflektivne spretnosti ter spretnost kritičnega razmišljanja. Osnovna šola si prizadeva ustvariti samozavestne in odgovorne državljane.  

Dekret Predsednika Republike št.89 z leta 2009 je preuredil prvi ciklus šolanja in vrtce tudi za slovenske in dvojezične šole v Italiji.

Kaj otrok spoznava na osnovni šoli 

Državne smernice za šolski kurikulum določajo dosežke pri razvoju kompetenc ter učne cilje vsakega predmetnega področja:

- Slovenščina
- Italijanščina
- Angleščina 
- Zgodovina
- Zemljepis
- Matematika 
- Naravoslovje
- Glasbena vzgoja
- Umetnost in upodabljanje
- Gibalne in športne vede 
- Tehnologija

Z zakonom št.92/2019 predvideva šolski kurikulum tudi Državljansko vzgojo.

Po izbiri lahko učenke in učenci sledijo pouku verouka dve uri tedensko.