Urad za slovenske šole

MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV NA ŠOLAH

Za opravljanje pedagoškega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Italiji je potrebno opraviti naslednjo pot:

  • pridobitev študijskega naslova, ki omogoča poučevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih
  • pridobitev habilitacije, to se pravi usposobljenosti za poučevanje.

Študijski naslov, združen z zgoraj omenjenimi 24 formativnimi krediti (CFU),  je torej dovoljeval vključitev v drugi pas pokrajinskih lestvic (GPS) za dodelitev suplenc za določen čas. Lestvice navadno ostanejo v veljavi tri leta in se obnavljajo na osnovi specifičnih odlokov. Pridobitev habilitacije/usposobljenosti za poučevanje pa omogoča vključitev v prvi pas pokrajinskih lestvic ali pa udeležbo na javnih natečajih za poučevanje, ob koncu katerih se sestavijo lestvice, na podlagi katerih deželni šolski urad imenuje strokovne delavce za zaposlovanje za nedoločen čas.

Delegirani zakon št. 59 z dne 13. 4. 2017 je v členu 5 za vpis na natečaj za pedagoškega delavca na nižjih in višjih srednjih šolah oz. za vključitev v drugi pas pokrajinskih lestvic za suplence (GPS) poleg univerzitetnega ali akademskega študijskega naslova zahteval še 24 univerzitetnih kreditov (CFU) iz predmetov, ki pokrivajo antropologijo, psihologijo, pedagogiko in didaktično metodologijo. Priloga A prej omenjenega odloka št. 616 z dne 10. 8. 2017 razčlenjeno navaja predvidene vsebine s posameznih področij, ki jih je moral kandidat doštudirati.

Po sprejetju zakona št. 79 »Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)« z dne 29. junija 2022 bo od leta 2025 dalje pridobivanje strokovne usposobljenosti (habilitacije) v rokah italijanskih univerz, ki so si pridobile tudi pristojnost sestavljati pisne naloge bodočih natečajev za zaposlovanje šolnikov, ki pa jih bo še naprej razpisovalo Ministrstvo za šolstvo. Omenjeni zakon v svojem 44. členu natančno in pregledno navaja celotni novi postopek zaposlovanja učnega osebja. S tem v zvezi je še posebno pomemben novi člen 18-bis, ki je dodan zakonodajnemu dekretu št. 59 z dne 13 aprila 2017 in ki za za boljše razumevanje zakonskih novosti prilagamo v spodnji opombi.

Novosti in spremembe se pa nadaljujejo. Na novo oblikovan člen 38 (na podlagi zakona št. 15 z dne 25. februarja 2022) zakonodajanega odloka 165/2001 je spremenil mehanizme priznavanja tujih naslovov. Učnemu osebju, ki se je šolalo v tujini, namreč le-ta onemogoča, da bi se za udeležbo na natečajih posluževalo odločb o enakovrednosti (»equivalenza«), in zahteva, da so vsi študijski in univerzitetni naslovi priznani z odločbo o ustreznosti izobrazbe (»equipollenza«).

Novela člena 44, zakona št. 79/2022 v zvezi z zaposlovanjem zdaj predvideva tako priznani univerzitetni naslov s predvidenimi formativnimi krediti kot priznani poklicni naziv. Gre za dodatono spremembo postopka. Učno osebje, ki je opravilo strokovni izpit za poučevanje v Sloveniji, je do zdaj preko našega Urada pridobilo strokovni naziv za poučevanje, mora od zdaj naprej pridobiti še priznavanje univerzitetnega naziva, ki je sicer dolg in zamuden postopek, ki bo marsikomu otežkočil nadaljevanje poklicne poti, če se ne bo hitro aktiviral  zanj.

Prenos upravnih zadolžitev z ministrstva za šolstvo na Urad za slovenske šole pri DŠU FJK (odlok AOODPIT št. 53 z dne 7. februarja 2017 in odlok AOODPIT št. 38 z dne 22. januarja 2018), in sicer za priznavanje študijskega naslova, pridobljenega v Republiki Sloveniji, izključno za poučevanje na slovenski oz. dvojezični slovensko-italijanski šoli v Italiji, od leta 2020 ne drži več. Za priznanje univerzitetnega študijskega naziva, za druge akademske nazive in za preverjanje Pedagoško-andragoškega izobraževanja (PAI) so zato pristojne posamezne univerze, in ne Urad za slovenske šole in niti ministrstvo za šolstvo (MI).